Tom XI – “Święty Jan z Dukli. Cudotwórca wciąż aktualny” – O. Dobromił Maria Godzik OFM

Książka została napisana przez O. Dobromiła Maria Godzika OFM i wydana w 602 rocznicę urodzin św. Jana z Dukli.

Publikacja została poświęcona osobie św. Jana z Dukli, a ściślej rozwojowi kultu, który zrodził się zaraz po jego śmierci. Oddawanie czci Janowi z Dukli przejawiało się w modlitewnych prośbach, kierowanych do Boga za przyczyną Pustelnika. Owocami tych modlitw były liczne łaski i cuda, w tym świadectwo cudu kanonizacyjnego, przedstawione w tej książce. Osobny rozdział poświęcony został różnego rodzaju modlitwom i ich formom, jakie kierowane są do Świętego. Publikacja zawiera także liczne ilustracje oraz wkładkę z reprodukcją malowideł pochodzących z kościoła św. Andrzeja we Lwowie: Cuda św. Jana z Dukli oraz Apoteoza św. Jana z Dukli (warsztat Jana Dziani alias Grosevalle’a).

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk wielobarwny, 228 stron, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2016.

Cena w IT w Dukli:  35 zł

Tom XII – “Moje Łęki Dukielskie na przestrzeni dziejów” Henryk Kyc

Biblioteka Dukielska wzbogaciła się o nowy, już XII tom pt. “Moje Łęki Dukielskie na przestrzeni dziejów” autorstwa Henryka Kyca. Książka składa się z wstępu, XIV rozdziałów, zakończenia i indeksu nazwisk, zawiera także liczne fotografie umieszczone w tekście książki. Wydawcą książki jest Gmina Dukla, składem i drukiem książki zajęło się Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski z Krosna. Książka została wydana z okazji 650 lecia Łęk Dukielskich. Ma formę monografii z bogatą literaturą i pracą własną Autora, którą są wywiady z 130 osobami, umieszczone w książce jako cytaty dopełniające całościowe opracowanie danego tematu.

Książkę można nabyć w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26 a ( I piętro na dworcu PKS).

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk wielobarwny, 655 stron, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2016.

Cena w IT: 80 zł

Tom XIII – “Dukla. Historia rozwoju przestrzennego do końca XVI wieku” Joanna Figurska-Dudek

Publikacja o średniowiecznej Dukli jest pracą doktorską Autorki. Joanna Figurska Dudek przedstawia historię Dukli od czasów przedlokacyjnych do końca XVI wieku w oparciu o dokumenty źródłowe, literaturę przedmiotu, materiały kartograficzne, ikonograficzne i historyczne, jak również wielowątkowe analizy porównawcze i badania. Autorka podkreśla w pracy, że geneza lokacji Dukli wiązała się z urbanizacją terenów przygranicznych. Po objęciu władzy przez Kazimierza Wielkiego, stworzenie systemu obronnego poprzez zakładanie miast obronnych i warowni, miało na celu ochronę granic państwa polskiego. Według jej opinii założenie Dukli, przy ważnym szlaku handlowym, z którym wiązało się powstanie komory celnej i nadanie miastu przywileju składu wina, w dużej mierze zdecydowało o rozwoju Dukli jako znaczącego ośrodka handlowego. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz Joanna Figurska Dudek omówiła problematykę średniowiecznej architektury Dukli, tj.: kościołów św. Marcina i św. Marii Magdaleny, ratusza, urządzeń handlowych, zabudowy przyrynkowej, zabudowań dworskich, komory celnej, młynów, łaźni, szkoły parafialnej i szpitala. Przybliżyła także kwestie umocnień obronnych i bram prowadzących do miasta, wskazała również lokalizację nieistniejących już obiektów miasta z przedmiotowego okresu historycznego. Na podstawie analizy porównawczej Dukli i miast powiatu bieckiego Autorka stwierdziła, że układ urbanistyczny miasta, jak i jego zabudowa okazały się typowe dla ówczesnych małych miast Ziemi Krakowskiej.

Autorka zwróciła uwagę na potencjał dziedzictwa kulturowego średniowiecznego miasta Dukla, uwypukliła wartości materialne i niematerialne omawianych obiektów oraz potrzebę ich ochrony, dokumentowania i udostępniania.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk wielobarwny, 192 stron, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2019.

Cena w IT: 55 zł

Tom XIV – “Dukielskie historie” Janusz Kubit

W lipcu 2020 roku ukazał się nakładem Gminy Dukla kolejny tom, XIV  Biblioteki Dukielskiej „Dukielskie historie” autorstwa Janusza Kubita. To zbiór 38 artykułów, publikowanych głównie w drugiej dekadzie XXI wieku w Dukli.pl/DPS, a także w innych czasopismach i periodykach, uzupełnionych i uaktualnionych o zdobytą do tej pory wiedzę przez Autora. Artykuły zawarte w niniejszym zbiorze dotyczą głównie historii Dukli i okolic i  nie wyczerpują kompleksowo tematów w nich poruszanych. Tematy artykułów dotyczą  czasów staropolskich, okresu zaboru austriackiego, drugiej Rzeczypospolitej oraz najnowszej historii. Artykuły są bogato ilustrowane, głównie zdjęciami archiwalnymi.

Książkę można kupić w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a (I piętro budynku na dworcu autobusowym).

Cena 36,00 zł.

Format książki 165×235, oprawa twarda, druk czarnobiały z wkładką wielobarwną, 384 strony, skład Graffia, Dukla 2020.

Tom XV – “Dla wolności ginę – kontekst historyczny i kulturowy Konfederacji Barskiej” Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli

XV  tom Biblioteki Dukielskiej „Dla wolności ginę – kontekst historyczny i kulturowy Konfederacji Barskiej” ukazał się w listopadzie 2020 roku. Konfederacja barska zawiązana  29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu na ratunek pohańbionej Ojczyzny, wiary, wolności praw oraz swobód narodowych zapisała ważna kartę w dziejach walki narodu i państwa polskiego o wolność i suwerenność. Było to najdłużej trwające powstanie, wymierzone przeciwko obcemu dyktatowi, tym razem rosyjskiemu, które swoim zasięgiem objęło tereny całej Rzeczpospolitej, a jednym z głównych ośrodków ruchu barskiego było karpackie pogranicze.

Książka zawiera 10 referatów, które są pełnym zapisem międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach Ogólnopolskich Obchodów 250. Rocznicy Konfederacji Barskiej w Beskidzie Niskim, które odbywały się w dniach 12-13 maja 2018 roku, a których  organizatorem było Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, Muzeum im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie oraz Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. Obchody te Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Narodowym Patronatem w Stulecie Odzyskania Niepodległości, również przypadające  w 2018 roku. Redakcji książki podjęło się Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. Dziesięć opracowań  ujętych jest  w dwóch częściach. W pierwszej – Dla wolności ginę – nawiązuje w tytule do deklaracji zamieszczonej w Pieśni Konfederatów Barskich  i obejmuje kluczowe aspekty ruchu barskiego. W drugiej – zatytułowanej Gniazda oporu konfederatów barskich – przedstawione zostały bardzo interesujące wyniki badań nad fortyfikacjami i  szańcami konfederackimi, głównie w Beskidzie Niskim. Autorzy tekstów wnieśli nowe ustalenia do obecnego stanu badań nad konfederacją barską, przyczyniając się do lepszego poznania i zrozumienia tego powstania.

Książka zawiera zdjęcia archiwalne,  ryciny i szkice.

Książkę można kupić w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a (I piętro budynku na dworcu autobusowym). 

Cena 40,00 zł.

Format książki 165×235, oprawa twarda, druk czarnobiały, fotografie, ryciny i szkice czarno-białe w tekście, 222 strony, skład Wydawnictwo Ruthenus z Krosna, Dukla 2020.

Tom XVI – “Kalendarium zdarzeń różnych z Dukli i okolic” Jacek i Joanna Koszczanowie

W grudniu 2021 roku Gmina Dukla wydała XVI tom Biblioteki Dukielskiej, cyklicznego wydawnictwa ukazującego się od przeszło 20 lat. Książka składa się z dwóch bardzo obszernych tomów. Składu i przygotowania materiałów do druku podjęło się Wydawnictwo Ruthenus z Krosna. Publikacja jest autorstwa Joanny i Jacka Koszczanów z Dukli.

Książka  swoistym archiwum dotyczącym Dukli i okolicy i obejmuje lata 1800 – 1939. Tom pierwszy dotyczy XIX wieku, natomiast tom drugi XX wieku. Zebrane przez autorów publikacji materiały, to wycinki prasowe, wszystkie, jakie w toku gruntownych poszukiwań udało im się znaleźć. Jest doskonałym źródłem wiedzy o Dukli i okolicy jaką możemy znaleźć z wycinków prasowych, czy tez innych publikacji.

Książkę można zakupić w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26A.

Cena obu tomów 135,00 zł.

Format książki 165×235, oprawa twarda, druk czarnobiały, fotografie, ryciny i szkice czarno-białe w tekście, t.I: 688 t.II: 720 strony, skład Wydawnictwo Ruthenus z Krosna, Dukla 2021.

Tom XVII – Równe – wieś w Beskidzie Niskim pod redakcją Bolesława Patli

XVII tom Biblioteki Dukielskiej jest pracą zbiorową pod redakcją Bolesława Patli i składa się ze wstępu, 12 rozdziałów, bibliografii oraz ilustracji. Współautorzy książki to: Bolesław Patla, Krzysztof Buczek, Zdzisław Zaniewicz, Katarzyna Szuba, Edyta Szczurek, Aneta Cyran, Agata Kochan, Beata Bek. Korektę językową wykonała Danuta Uliasz.  Wydawcą książki jest Gmina Dukla, a składem i drukiem zajęło się Wydawnictwo Ruthenus z Krosna. Książka została wydana z okazji 670 leci wsi i Parafii Równe.

Książkę można nabyć w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. 3 Maja 1.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk wielobarwny, 312 stron, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2022.

Cena w IT: 45 zł

Nakład wyczerpany!