Remonty:
– zabytkowego kamiennego mostku w Olchowcu,
– na cmentarzu wojennym w Dukli,
– zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym w Dukli.

#Kamienny #mostek #w #Olchowcu
Zabytkowy mostek na potoku Olchowczyk w Olchowcu jest przedłużeniem drogi, która stanowi główne dojście do zabytkowej drewnianej cerkwi i cmentarza.

Został zbudowany ok. 1850 r. staraniem ówczesnych mieszkańców. Jest zbudowany z kamienia rzecznego, sklepiony pełnym łukiem, jest on jednym z niewielu zachowanych w niezmienionej formie kamiennych mostków na terenie Podkarpacia. Upływ czasu i czynniki zewnętrzne doprowadziły do erozji kamieni, wypłukania spoin i w konsekwencji do osiadania mostu. Obecnie trwają prace remontowe i rekonstrukcyjne zabezpieczające przed dalszą destrukcją mostu.

#Cmentarz #wojenny #w #Dukli
Prace remontowe na cmentarzu wojennym w Dukli obejmują 35 mogił zbiorowych, na których zostaną ustawione granitowe tablice i imieniem nazwiskiem osób pochowanych w danej mogile.

Na tablicach zostanie wypisanych (cyrylicą) 1006 nazwisk żołnierzy wraz z datą urodzenia.
Umieszczenie tablic z nazwiskami pochowanych, będzie miało ogromne znaczenie dla rodzin pochowanych tu żołnierzy, którzy odwiedzają cmentarz i będą mogli zlokalizować miejsce pochówku swojej bliskiej osoby.

Cmentarz wojenny w Dukli z okresu II wojny światowej jest szczególnym miejscem pamięci narodowej, przypominający okrucieństwa wojny. Pochowani są tu żołnierze polscy, radzieccy, czechosłowaccy, którzy walczyli na naszej ziemi, tu zginęli z dala od swojej ojczyzny, rodzin i spoczywają w większości w bezimiennych, zbiorowych mogiłach.

#Cmentarz #komunalny #w #Dukli
Na cmentarzu komunalnym w Dukli w obrębie kwatery nr 3 i 4 tj. przy bramie głównej znajduje się liczna grupa kamiennych nagrobków pochodzących z XIX i przełomu XIX/XX w. Z uwagi na walory historyczne i artystyczne tych nagrobków (pomników) kilkanaście z nich zostało wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatorską.

Stare nagrobki są w bardzo złym stanie technicznym: zniszczone cokoły, bloki nagrobków częściowo zapadnięte w ziemię, powierzchnia kamienia mocno zabrudzona, porośnięta mchem, tablice mało czytelne. Z uwagi na walory historyczne, artystyczne i religijne – nagrobki zasługują by je ratować przed dalszą degradacją, by przywrócić im dawny wygląd. W poprzednich latach zostało wyremontowanych 10 nagrobków, a w roku bieżącym zostały ukończone prace remontowo-renowacyjne 3 zabytkowych nagrobków.

• Nagrobek Nr 4-132 Marii z Mengerów Borowskiej;

• Nagrobek Nr 4-177 Johanny z Malchrów Sirowy;

• Nagrobek 3-213 Zygmunta Stanisława Niedzielskiego.

 

Comments are closed.