Protected areas in the Dukla Municipality

Because of the natural and ecoligical values 90% of the area within the Dukla Municipality  is under protection. Protected areas of Poland are categorised and defined by the Act on Protection of Nature. There are all known legal categories, which vary by level of protection.

 

Magura National Park

Magura National Park 

Logo Magurskiego Parku Narodowego.svg
Logo Magurskiego Parku Narodowego

Only small part of the park lies within the municipality – 1 136,6 ha that constitiutes  3,4% of the whole area of the Dukla Municipality. The Magura National Park was formed on 24th November 1994 but the park started to function  on 1st January 1995. Whole area of the park covers 19 439 ha, of which 87% is the area of  Podkarpackie Voivodeship (Jasło District: municipalities of Krempna, Dębowiec, Osiek Jasielski and Krosno District: municipality of Dukla).

The Magura National Park covers the middle part of the Lower Beskids  with low and medium mountains.

Feet of the hills  lie at height of 380-400 m above sea level. Mountains’ peaks rarely exceed 800 m. The Wisłoka river has its spring on a slope of  Dębi Wierch (582 m above sea level). The Wisłoka river creates beautiful gorges and picturesque bends. The park mostly consists of forest 95% of  the area and  the remaining/other  5%  are meadows and pastures.

The most precious elements of the Magura National Parki are many types of orchises and big forest predators. Wild open spaces  wihtout any buildings strech throught thousands of hectares and attract many wanderers. Orthodox churches, small roadside chapels, crosses and cemetaries from WWI are also vorth visiting.

Jaśliska Landscape Park

Jaśliska Landscape Park 

Jaśliska Landscape Park lies in south-eastern part of the Lower Beskids along Slovak border in the municipalities of  Krempna,Dukla, Jaśliska and Komańcza. The park was founded  in 1992 and covers 20 911 ha. The highest peak is Kamień nad Jaśliskami (857 m above sea level). Park protects the upper Jasiołka river basin, springfen of Wisłok river and anew wildlife after the forced expulsion of Lemko after World War II.

The most valuable elements of the park is forest with sycamores and elms as well as undergrowth with a rare fern – hart’s-tongue.

Flora of the park includes 900 types of plants and trees , of which 600 are mountain types. 76% of the park territory is coverd with forest.  Lemko abandoned villages like Jasiel, Czeremch and Lipowiec are characteristic elements of the landscape. Now the only valuable cultural and historical artifacts  bind to the turbulent history of living on these lands Poles, Lemko and Jews are the remains of the buildings, hidden crosses and fruit trees.

Nature reserves

Nature reserves, protecting the most precious nature areas, are:

 • Modrzyna reserve - forest reserve (18 ha), a bit to the west of Barwinek. The reserve covers  a part of forest with Polish larch and fir. There are 550 larches which are 200 years old. In undergrowth you can find plants like yellow archangel, hazelwort, daffodil and violet known as early dog-violet. 
 • Wadernik reserve-  rezerwat leśny o pow. 11 ha, położony w pobliżu miejscowości Ropianka koło Dukli, obejmujący fragment lasu jodłowo-bukowego z największym w Beskidzie Niskim naturalnym stanowiskiem cisa pospolitego (214 szt., najwyższe ok. 5 m). Wśród gatunków chronionych występują: storczyk szerokolistny i męski, podkolan biały, wawrzynek wilczełyko, pierwiosnka i kopytnik pospolity.
 • Cisy w Nowej Wsi reserve - rezerwat leśny o pow. 2,18 ha, położony na południowy-wschód od Dukli, (zachodnie zbocza Cergowej, wys. 430-470 m n.p.m.) Rezerwat obejmuje fragment lasu bukowo-jodłowego z domieszką jaworu, dębu i grabu z naturalnym stanowiskiem cisa pospolitego (44 szt. - głównie w formie drzewiastej, niektóre sięgają 3m). Runo leśne tworzą gatunki typowe dla zespołów buczyny karpackiej, a wśród nich rośliny chronione, jak np. lilia złotogłów i wawrzynek wilczełyko.
 • Igiełki reserve - rezerwat leśny - pow. 27,88 ha, położony w Beskidzie Dukielskim (wieś Mszana), chroniący naturalne stanowiska cisa pospolitego (149 szt. - najokazalszy egzemplarz ma 6 m wysokości) usytuowane w naturalnym drzewostanie jodłowo-bukowym w wieku 70-100 lat. W rezerwacie znajdują się 63 gatunki roślin naczyniowych (w tym 16 gatunków drzewiastych i krzewiastych).
 • Reserve of Tysiąclecia na Cergowej Górze  - rezerwat krajobrazowy (1963 r., pow. 64 ha) położony w miejscowości Jasionka na płd.-wsch. od Dukli obejmuje fragment naturalnego lasu mieszanego porastającego wierzchołek i północne stoki góry Cergowej (716 m n.p.m.). Ochronie podlega wielogatunkowy las jodłowo-bukowy z ciekawym zespołem roślin i stanowiskiem cisów. Występuje też zbiorowisko olszynki karpackiej i jaworzyny górskiej oraz ponad 100 krzewów cisa. Ozdobą bogatej flory są stanowiska rzadkich roślin, m.in. kłokoczki południowej (krzew terenów ciepłych), języcznika zwyczajnego (rzadka paproć), czosnku niedźwiedziego, kruszczyka szerokolistnego. Rośnie tu 100 gatunków grzybów (także rzadkich). Pod szczytem Cergowej wypływa źródełko, na którym wybudowano kapliczkę związaną z kultem św. Jana z Dukli. Występują tu także naturalne formy geologiczne (jaskinie, skalne wychodnie piaskowców krośnieńskich, zsuwy i obrywy).
Protected Landscape Areas of The Lower Beskids

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

Całkowita powierzchnia obszaru chronionego wynosi 82 630 ha. Obszar ten obejmuje tereny chronione, ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem. Zlokalizowany jest na terenie gmin: Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski w powiecie jasielskim, Dukla, Rymanów, Iwonicz-Zdrój i Miejsce Piastowe w powiecie krośnieńskim, Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Zagórz i Zarszyn w powiecie sanockim.

Natura 2000

Formy ochrony w ramach sieci Natura 2000

 • Beskid Niski
 • Ostoja Jaśliska
 • Ostoja Magurska
 • Trzciana
 • Jasiołka
 • Łysa Góra
 • Osuwiska w Lipowicy
 • Kościół w Równem
Natural monuments

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Dukla występuje:

 • 6 pomników przyrody ożywionej: lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, cisy;
 • 1 pomnik przyrody nieożywionej: wodospad na Iwełce
Ecological sites

Użytki ekologiczne

Są to tereny cenne przyrodniczo, podmokłe, z bogatą roślinnością stanowiące ostoję dzikiego ptactwa i zwierząt.

Na terenie gminy Dukla zostały utworzone 3 użytki ekologiczne:

 1. „Moczeliska” – o powierzchni 2,13 ha położony w Mszanie
 2. „Czarna Młaka” – o powierzchni 9,16 ha położony w Zyndranowej
 3. „Deszczanka – o powierzchni 5,81 ha położony w Zyndranowej