Tom XIII – “Dukla. Historia rozwoju przestrzennego do końca XVI wieku” Joanna Figurska-Dudek

Publikacja o średniowiecznej Dukli jest pracą doktorską Autorki. Joanna Figurska Dudek przedstawia historię Dukli od czasów przedlokacyjnych do końca XVI wieku w oparciu o dokumenty źródłowe, literaturę przedmiotu, materiały kartograficzne, ikonograficzne i historyczne, jak również wielowątkowe analizy porównawcze i badania. Autorka podkreśla w pracy, że geneza lokacji Dukli wiązała się z urbanizacją terenów przygranicznych. Po objęciu władzy przez Kazimierza Wielkiego, stworzenie systemu obronnego poprzez zakładanie miast obronnych i warowni, miało na celu ochronę granic państwa polskiego. Według jej opinii założenie Dukli, przy ważnym szlaku handlowym, z którym wiązało się powstanie komory celnej i nadanie miastu przywileju składu wina, w dużej mierze zdecydowało o rozwoju Dukli jako znaczącego ośrodka handlowego. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz Joanna Figurska Dudek omówiła problematykę średniowiecznej architektury Dukli, tj.: kościołów św. Marcina i św. Marii Magdaleny, ratusza, urządzeń handlowych, zabudowy przyrynkowej, zabudowań dworskich, komory celnej, młynów, łaźni, szkoły parafialnej i szpitala. Przybliżyła także kwestie umocnień obronnych i bram prowadzących do miasta, wskazała również lokalizację nieistniejących już obiektów miasta z przedmiotowego okresu historycznego. Na podstawie analizy porównawczej Dukli i miast powiatu bieckiego Autorka stwierdziła, że układ urbanistyczny miasta, jak i jego zabudowa okazały się typowe dla ówczesnych małych miast Ziemi Krakowskiej.

Autorka zwróciła uwagę na potencjał dziedzictwa kulturowego średniowiecznego miasta Dukla, uwypukliła wartości materialne i niematerialne omawianych obiektów oraz potrzebę ich ochrony, dokumentowania i udostępniania.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk wielobarwny, 192 stron, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2019.

Cena w IT: 55 zł

Comments are closed.