Formy ochrony przyrody na terenie gminy Dukla

Na terenie gminy obserwujemy wszystkie formy ochrony przyrody, 90% obszaru gminy to obszary chronione lub ich otulina.

Magurski Park Narodowy
Jaśliski Park Krajobrazowy
Rezerwaty
Obszary Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego
Natura 2000
Pomniki przyrody
Użytki ekologiczne